Contacteer ons

Bleukenlaan 22
Bedrijf nr. 1258
B-2300 Turnhout

T: +32 14 40 39 39
F: +32 14 42 34 37

E-mail: info@kempischebouwmaterialen.be
Home > Legale voorwaarden > Disclaimer

Disclaimer

KBM levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de haar toevertrouwde informatie correct is op het moment van opname in haar bestanden, wat niet belet dat er zich in deze bestanden steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden.

KBM sluit elke waarborg in verband met de door haar verstrekte informatie uit en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte of gevolgschade.

KBM behoudt zich het recht voor om, ten allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving. In geen geval kunnen deze algemene voorwaarden tegen KBM gebruikt worden.

Toepasselijk recht

Indien enige bepaling uit onderhavige voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal door KBM worden vervangen door een geldige bepaling die het oorspronkelijk economisch opzet het dichtst benadert.

Het Belgische recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

Als u vragen of opmerkingen heeft, kan u contact met ons opnemen via de hierna vermelde contactgegevens:

Kempische Bouwmaterialen NV
t.a.v. de Klantendienst
Bleukenlaan 22
2300 Turnhout
Tel.: 014/40.39.39
Fax.: 014/42.34.37
BTW BE 0431.580.318
RPR Turnhout
Contactformulier

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en informatie alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van elke KBM communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan KBM of aan derden.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze, evenals het elektronisch opslaan of gebruik  voor onwettige doeleinden van elke door KBM aangeboden informatie, benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s of andere bestanddelen is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van KBM, haar informatieleveranciers of de rechtmatige eigenaars.

Alle communicatie die u naar KBM zendt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en als communicatie die niet uw eigendom is. KBM heeft geen verplichtingen met betrekking tot deze communicatie. KBM heeft het recht om deze communicatie te kopiëren, openbaar te maken, te verdelen, over te nemen en op andere manieren te gebruiken voor alle mogelijke commerciële en niet-commerciële doeleinden.

Gebruik Website

Door de website te gebruiken verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden van KBM, met uitsluiting van de eigen algemene- en facturatievoorwaarden.

De informatie op de website van KBM mag enkel gedownload worden voor informatieve privédoeleinden. Elk ander gebruik is verboden.

KBM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die een webbezoeker ondervindt bij een bezoek aan de KBM-website, bij eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de website of bij de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website.

Deze website geeft links of referenties naar andere sites. KBM heeft geen enkele zeggenschap over deze websites. KBM kan bijgevolg niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Het verzenden van en naar de KBM-website van illegale materialen, zoals bedreigende, lasterlijke, discriminerende, racistische, obscene of pornografische materialen die in strijd zijn met de nationale of internationale wetgeving, is verboden.

KBM heeft de mogelijkheid om gebieden op de website waar gebruikers communicatie verzenden te controleren. KBM is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze communicatie.

KBM behoudt zich het recht om gegevens verzonden door gebruikers te verwijderen van haar website indien deze niet overeenstemmen met de doeleinden van de website.

Wijzigingen

KBM behoudt zich het recht voor om de “disclaimer” steeds te veranderen. Deze “disclaimer” werd het laatst gewijzigd en herzien op 7 februari 2013.